سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دار القرآن الکریم آیت الله گلپایگانی 
محقق 
1367/01/01 
1374/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن 
مصحح و مترجم 
1380/01/01 
1382/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز ترجمه قرآن مجید 
محقق 
1375/01/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی 
مصحح و مترجم 
1370/01/01 
1373/01/01 
علمی پژوهشی 
تدریس 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدرس 
1384/07/01 
1385/03/31 
اصول و مبانی ترجمه قرآن کریم 
تدریس 
مدرسه عالي فقه و معارف اسلامی 
مدرس 
1383/01/01 
1385/01/01 
اصول و مبانی ترجمه قرآن کریم 
تدریس 
مدرسه حجتيه 
مدرس 
 
 
ترجمه قرآن