جایگاه «بلی» و معنای آن در قرآن کریم
46 بازدید
محل نشر: ترجمان وحى » بهار و تابستان 1381 - شماره 11 »(14 صفحه - از 10 تا 23)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از واژه‏هایی که در کلام عرب به عنوان حرف جواب به کار می‏رود و از جایگاهخاصی برخوردار است واژه «بلی» است. این واژه در قرآن کریم در آیات متعددی به کار رفتهاست. براساس آنچه در کتاب المعجم المفهرس(1) آمده، این کلمه 22 بار در قرآن ذکر شده است.شناخت جایگاه «بلی» و معنای آن از مسائلی است که در فهم آیات مربوطه و ارتباطمقاطع آنها با یکدیگر، نقشی تعیین کننده دارد. مع الأسف، بسیاری از مترجمان بانگرشی سطحی از این آیات عبور کرده و با قراردادنِ معادلی نامناسب و گاه نادرست برایاین واژه، به ترجمه آیه اقدام نموده‏اند. برای روشن شدن حقیقت امر، لازم است این مسئلهاز ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، ما در این مقال بر آن شده‏ایم تا نخستبا استناد به کتب اهل لغت و ادب، جایگاه «بلی» را در کلام عرب مشخص کنیم، آن گاهمعادل صحیحی را که می‏توان در زبان فارسی برای آن قرار داد ارائه دهیم، سپس به مجموعهآیاتی که این واژه در آنها به کار رفته است، فهرست‏گونه اشاره کنیم و در پایان، برخی از آیاتمورد بحث را با ترجمه پیشنهادی آنها و مقایسه با بعضی از ترجمه‏های معروف، به عنواننمونه بیاوریم...